งานการพยาบาลผู้คลอด


น.ส.วิภาวรรณ รัตนพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

บทบาทหน้าที่
ควบคุมงานบริหาร บริการและวิชาการในงานการพยาบาลผู้คลอดพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการจัดอัตรากำลัง การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตลอดจนดูแลนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภารกิจ
ให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หลังคลอดในรายปกติและคลอดผิดปกติรวมถึงดูแลทารกหลังคลอดรายปกติและผิดปกติจนกระทั่งกลับบ้าน
ตลอดจนรับส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

ตารางการให้บริการ
งานการพยาบาลผู้คลอด ให้บริการบริเวณอาคาร 1 โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์

“ มารับบริการที่ห้องคลอดอย่าลืมพกบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์มาด้วยทุกครั้งนะคะ”