ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (Anti-Corruption Operation Center)


 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน โรงพยาบาลบางบัวทอง
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (กลุ่มงานทันตกรรม)
 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงานปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลงานปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติิมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน เมษายน 2565
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565
 รายงานผลการปฏิบัติการแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565
 รายงานกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565
 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตราการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏฺิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พนักงานราชการทั่วไป ผู้มีผลการปฏฺบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏฺบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏฺิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 โครงการดูแลจิตใจ ก่อนใคร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 คู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานทันตกรรม
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 คู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 9 มีนาคม 2565)
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มงานทันตกรรม
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องยกเลิกการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2564
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ม.บางบัวทอง ประจำปงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ ของแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนส่งเสริมคุรธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน สิงหาคม 2564
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม
 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2564

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน เมษายน 2564

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 รายงานผลการดาเนินการคณะกรรรมการข้อร้องเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน เมษายน 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2564
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 หลักฐานการเบิกจ่าย ร้านศิลปะ เดือน มีนาคม 2564
 หลักฐานการเบิกจ่าย บริษัท มาซา แลบ จำกัด เดือน มีนาคม 2564
 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 โครงการอบรมครู ก.อสม.ต้านบุหรี่เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ทันตกรรม) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบัวทอง ปีงบประมาณ 2564
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ผุ้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศรายชื่อลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางแผนระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 รายงานการประชุมแกนนำเครือข่ายเลิกบุหรี่ อำเภอบางบัวทอง
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 โครงการอบรมครู ก.อสม.ต้านบุหรี่เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ม.บางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 แบบ สขค
 ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
 ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 5 รายการ
 ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน ตุลาคม 63- พฤศจิกายน 63
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน) กลุ่มการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2564
 มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนทางการเงิน(Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลบางบัวทอง
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564)
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวอทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1)
 แผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(2)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม กลุ่มการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รายงานผลการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางบัวทอง เดือน สิงหาคม 2563
 รายงานผลการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม กลุ่มงานทันตกรรม
 สรุปผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย
 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม กลุ่มงานทันตกรรม
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน กลุ่มงานทันตกรรม
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน กลุ่มการเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของโรงพยาบาลบางบัวทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. - มี.ค. 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ฝ่ายทันตกรรม
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ฝ่ายเภสัชกรรม
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 รายงานผลการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเตียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คป.สอ. เมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 อัตราค่าบริการ ภายในโรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองบางบัวทอง ประจำปี 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ประจำเดือน เมษายน 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัิติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอากาสต่างๆ พ.ศ. 2561
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่องการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ของงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม 2563
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน มกราคม 2563


 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย
 ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปี พ.ศ.2563
 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองบางบัวทอ ประจำปี 2562
 ติดตามผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปี 2563
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว กับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบัวทอง 2563
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ม.บางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน”

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2562
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 เรื่อง รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2563
 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเจตนาต่อต้านทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2563"
 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (เภสัชกรรม)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ผังกระบวนการทำงาน ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ)
 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปีงบประมาณ 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี  พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ครั้งที่ 1/2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม  ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการปรเชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ครั้งที่  1/2561  วันที่  17  ธันวาคม  2561  
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2562  รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข พ.ศ.2562 รายละเอียดข้อมูล
 ติดตามผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ (P&P area based) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561
  แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด หรือตามนโยบาย (P&P Area Based)จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561
 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม
 หลักคุณธรรม 4 ประการ
 มาตรฐานจริยธรรมสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุจิตแจ่มใส
 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายบางบัวทอง
 คู่มือการให้บริการงานการพยาบาลผู้คลอด
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 คู่มือส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศรพ แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท

 คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทองว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานพัสดุ
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 บันทึก ขออนุมัติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.1)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานยานพาหนะ
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
   กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 62
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ย. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ธ.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย. 61)

   ฝ่ายการพยาบาล
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝ่ายการพยาบาล)-

   ทันตกรรม
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ย. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ธ.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย. 61)