ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (Anti-Corruption Operation Center)


 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน โรงพยาบาลบางบัวทอง
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (ฝ่ายบริหาร)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานทันตกรรม)
      ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
      รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช
      ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบัวทอง
      ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
      มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
      รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566
      รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนปี 2566 ฝ่ายการพยาบาล
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      รายงานกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรัรบของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565
      รายงานผลการปฏิบัติการแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มงานทันตกรรม
      สรุปผลการดำเนินรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
      รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม (กลุ่มงานทันตกรรม)
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
      ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
      นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
      นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
      นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารสูงสุด
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหาร
      รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน พฤศจิกายน 2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
แผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง ปีงบประมาณ 2566
 
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2565
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ทางเพศในการทำงาน
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน
 
รายงานผลการปฏิบัติการแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินอื่นๆ รอบ 12 เดือน
 
รายงานกรณีการเรื่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
โปรดลงนามในประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 
สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (กลุ่มงานทันตกรรม)
 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงานปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลงานปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติิมิชอบ
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ขออนุญาตประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน เมษายน 2565
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565
 รายงานผลการปฏิบัติการแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565
 รายงานกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565
 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตราการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏฺิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พนักงานราชการทั่วไป ผู้มีผลการปฏฺบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏฺบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏฺิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 โครงการดูแลจิตใจ ก่อนใคร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 คู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานทันตกรรม
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 คู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 9 มีนาคม 2565)
 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มงานทันตกรรม
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องยกเลิกการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2564
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ม.บางบัวทอง ประจำปงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ ของแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนส่งเสริมคุรธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565