กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 รายงานผลการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเตียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คป.สอ. เมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 อัตราค่าบริการ ภายในโรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองบางบัวทอง ประจำปี 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ประจำเดือน เมษายน 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัิติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอากาสต่างๆ พ.ศ. 2561
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่องการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ของงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม 2563
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน มกราคม 2563


 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย
 ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางบัวทอง ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปี พ.ศ.2563
 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.เมืองบางบัวทอ ประจำปี 2562
 ติดตามผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปี 2563
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว กับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบัวทอง 2563
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ม.บางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน”

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2562
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 เรื่อง รายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2563
 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเจตนาต่อต้านทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2563"
 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (เภสัชกรรม)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางบัวทอง
 ผังกระบวนการทำงาน ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบัวทอง
 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ)
 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ของ โรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปีงบประมาณ 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี  พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ครั้งที่ 1/2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม  ของโรงพยาบาลบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการปรเชุมเพื่อดำเนินการตามโครงการเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ครั้งที่  1/2561  วันที่  17  ธันวาคม  2561  
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2562  รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข พ.ศ.2562 รายละเอียดข้อมูล
 ติดตามผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อร้องเรียน

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ (P&P area based) จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561
  แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด หรือตามนโยบาย (P&P Area Based)จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2561
 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม
 หลักคุณธรรม 4 ประการ
 มาตรฐานจริยธรรมสากลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุจิตแจ่มใส
 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายบางบัวทอง
 คู่มือการให้บริการงานการพยาบาลผู้คลอด
 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 คู่มือส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาลบางบัวทอง
 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศรพ แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท

 คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทองว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานพัสดุ
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 บันทึก ขออนุมัติเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.1)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานยานพาหนะ
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
   กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 62
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ย. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ธ.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย. 61)

   ฝ่ายการพยาบาล
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝ่ายการพยาบาล)-

   ทันตกรรม
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ย. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ธ.ค. 60)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.พ.61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มี.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค. 61)
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย. 61)