ประกาศ
 ประกาศจังหวัดนนทบุรี รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

 ประกาศสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ประกาศ โรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

 ประกาศ โรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

   กลุ่มงานทันตกรรม ขอปิดให้บริการทางทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

  แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริหาร ปีงบประมาณ 2564

   มิถุนายน 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตร เจ้าหน้าที่

   พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

   เมษายน 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

   กุมภาพันธ์ 2563


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สสจ.นนทบุรี ประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.บางบัวทอง จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.63
รายละเอียดตามลิงค์ : https://drive.google.com/file/d/1UNZJPCdqztm9bLO0Ty7XSWA37v780EIU/view?usp=sharing
   มกราคม 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

    พฤศจิกายน 2562
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 311 รายการ

    กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน/รายคาบ) ....ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

 ประกาศ ขอทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน