ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


   กันยายน
      ประกาศจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้และความชำนาญงานด้านบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการงานบุคลากร สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและงานพาหนะ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   สิงหาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กม6044 จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กร 1767 จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น 7 อาคาร 144 เตียง จำนวน 12 ห้อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนสวิทซ์กระจกและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กล 3793 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มรถยนต์ ทะเบียน กม6044 ,กร 1767 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 อาคาร 144 เตียง (อาคาร 5) จำนวน 12 ห้อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเงินบริจาค
   กรกฏาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 5641 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชและเบรครถยนต์ทะเบียน กบ6296 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชรถยนต์ทะเบียน นง 5644 นนทบุรีื จำนวน 10 รายการ
   มิถุนายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 9 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรครถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี
      ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและจนส่ง จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ
   พฤษภาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถพยาบาล ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 27 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 2401 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
   เมษายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกรอกลูกปืนประตู รถตู้พยาบาล ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ
   มีนาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช้คฝาท้ายรถยนต์ ทะเบียน กม6044 , กบ6296 ,นง5644 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ

   กุมภาพันธ์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 9 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 2401 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน กน 2401 จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพร้อมติดตั้งเสาสัญญาณ รถยนต์ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์และสติ๊กเกอร์ของรถพยาบาล จำนวน 12 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลคัดกรองมะเร็งเต้านม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าและติดตั้งเวที และเครื่องเสียงโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
   มกราคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 7952 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ ทะเบียน กม6044 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 13 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 จำนวน 8 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ร1523 จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ ทะเบียน กร1767 จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร1768 จำนวน 19 รายการ
   ธันวาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 จำนวน 10 รายการ
   พฤศจิกายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ BMS-HosXP Activation รายปี 2566
   ตุลาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กร1767 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 6044 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นง 5641 จำนวน 1 รายการ