แผนกผู้ป่วยในนางณัฏฐนันท์ สุพรรณไพ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ประเภท/ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มโรค รวมทั้งการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายจากโรงพยาบาลให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเอง เตรียมความพร้อมของครอบครัว
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังได้เมื่อจำหน่าย ส่งเสริมการบริการเชิงรุก โดยการประสานส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน
ระดับความสามารถของหน่วยงาน
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยสามัญได้ 30 เตียง และเตียงพิเศษ 17 เตียง โดยมีบุคลากรดังนี้
- แพทย์ในเวลาราชการเป็นระบบเจ้าของไข้ ส่วนนอกเวลาราชการมีแพทย์ทั่วไปสลับกันอยู่เวร 1 ท่าน โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้ consult ในสาขาอายุรกรรม, สูติกรรม, ศัลยกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, วิสัญญี
- พยาบาลวิชาชีพ ที่สลับหมุนเวียนกันขึ้นปฏิบัติงานทั้งหอผู้ป่วยสามัญชั้น 2 และหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 20 คน
- Nurse Aids จำนวน 8 คน
- เจ้าหน้าที่บริการ 3 คน
ข้อยกเว้น
กรณีเตียงเต็มทางหอผู้ป่วย สามารถเสริมได้อีก 8 เตียง