กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ / งานประกันสุขภาพและคุ้มครองสิทธิ


นางสุกัญญา ตะเคียนทอง
งานประกันสุขภาพและคุ้มครองสิทธิ
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)
- ให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม ต่างด้าว ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- ให้บริการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีสิทธิว่าง เบิกจ่ายตรง
ประกันสุขภาพแรงงาน/คนต่างด้าว และ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- ให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรต่างๆ
- ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยกลับ ( Refer Back )
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิบัตรต่าง ๆ ดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จาก
หน่วยงานภายนอก ติดตามประสานงานเรียกเก็บส่วนที่ขาด
- ตรวจสอบสิทธิและจัดสรรการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก
- บันทึกข้อมูลจัดทำรายงานการเรียกเก็บและถูกเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสานงานการเงินในการ บันทึกบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ / งานเวชระเบียนและสถิตินางสาวดาราพร อิ่มมาก  
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
งานผู้ป่วยนอก
- ให้บริการจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยนอก บันทึกข้อมูลประวัติพื้นฐานผู้ป่วยในระบบให้บริการของโรงพยาบาล
- คัดกรองอาการผู้ป่วยเบื้องต้น
- ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยนัด และผู้ป่วยที่มาในวัน
- สแกน และจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
- ให้บริการยืม คืน ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

งานผู้ป่วยใน - ให้รหัสโรคผู้ป่วยใน
- บันทึกรหัสโรคในระบบให้บริการของโรงพยาบาล
- จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
- ให้บริการยืม คืน ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน
สถิติ ข้อมูล รายงาน
- ส่งข้อมูลการตาย
- ประสานงานกับห้องฉุกเฉิน จัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยคดี เสนอแพทย์สรุปประวัติ
- รวบรวมสถิติผู้มารับบริการ
- จำหน่ายผู้ป่วยเสียชีวิตอกจากระบบให้บริการของโรงพยาบาล
- ตรวจสอบความถูกต้องสิทธิผู้ป่วยก่อนส่งเบิก
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้บริการของผู้ป่วย