กลุ่มงานทันตกรรม


ทันตแพทย์หญิง ดารกา เศรษฐวานิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ภารกิจและตารางการให้บริการ
1. ให้บริการทันตกรรม
1.1 ทันตกรรมทั่วไป
1.2 ทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาเอนโดดอนต์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรากเทียม
ในเวลาราชการ : วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
นอกเวลาราชการ : วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.
2. ดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์ วันจันทร์ เวลา 8.30-16.30 น.
2.2 คลินิกเด็กดี ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กอายุ 0-3 ปี
วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
2.3 ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 2 และ
วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-12.00 น.
2.4 หน่วยทันตกรรมในโรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เตรียมอนุบาล อนุบาลและประถมศึกษา
- ให้ความรู้ จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก
- ทาฟลูออไรด์วานิชทั้งในโรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และรพสต.
- เคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันกรามแท้ซี่แรกในเด็ก ป.1 และฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ในเด็กป.6)
- อุดฟัน ขูดหินน้ำลายในเด็กประถมศึกษา
3. สนับสนุนการให้บริการใน รพสต.
รพสต. วัดเต็มรัก วันอังคาร
รพสต. หมู่ 3 บางคูรัด วันพุธ
รพสต. วัดลำโพ วันศุกร์ที่ 2 ,4
รพสต. บ้านบางแพรก วันศุกร์