กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ภารกิจ
- ให้บริการส่งเสริมสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย ทั้งในคลินิกและในชุมชนที่รับผิดชอบ
- เฝ้าระวังภัยสุขภาพควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
- ลดและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ในชุมชนที่รับผิดชอบ
- งานอาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลและในชุมชน

ตารางการให้บริการกลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว
วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.30 น.
จันทร์ คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
อังคาร คลินิกสุขภาพเด็กดี
และฉีดวัคซีนเด็ก
พุธ คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
คลินิกนภา
คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
พฤหัสบดี คลินิกวางแผนครอบครัวและตรวจมะเร็งปากมดลูก -
ศุกร์ อนามัยโรงเรียนและฉีดวัคซีนนักเรียน /คลินิกวัณโรค อนามัยโรงเรียนและฉีดวัคซีนนักเรียน