กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหน้างาน : นางสาวสมฤดี วรรณรส
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ภารกิจงานกายภาพบำบัด
หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางบัวทอง มีหน้าที่ให้บริการด้านการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ผู้พิการและบุคคลทั่วไปด้วยเครื่องมือ และวิธีการทางกายภาพบำบัด แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการให้บริการดังนี้
1. ให้บริการรักษาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ เช่น
- การประคบด้วยแผ่นร้อน/เย็น (Hydrocollater/Cold Pack) - การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (ES)
- การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound Diathermy) - การฝึกเดิน (Ambulation Training)
- การดัดดึงข้อต่อ (Manipulation and Mobilization) - การออกกำลังกาย (Active Exercise)
- การรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ (Chest Therapy) - การแช่ไขพาราฟิน (Paraffin Bath)
- การดึงคอและหลังด้วยเครื่อง (Cervicle - Pelvic Traction)
- การฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia Program)
2. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบัดแก่ผู้พิการ และการเยี่ยมบ้านในชุมชน
3. ให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดิน และกายอุปกรณ์เสริม เช่น L-S support , knee support, walker, crutches , cane ฯลฯ แก่ผู้ป่วยและผู้พิการ รวมถึงการสอนการ
ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
4. คลินิกพิเศษอื่นๆได้แก่ ลงตรวจเท้าเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในคลินิกเบาหวาน (DM clinic) , คลินิกถุงลมโป่งพองและหอบหืด(COPD & Asthma clinic)

อัตรากำลัง
นักกายภาพบำบัด 6 คน
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 คน
พนักงานคีย์ข้อมูล 1 คน
ตารางการให้บริการ
วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น. -16.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 16.30 น. – 20.30 น.
นอกเวลาราชการ วันเสาร์ 08.30 น. -16.30 น.